КОНТАКТ

Фудбалскиот клуб Кул постои 12 години, основан е на 28 Септември 2007 година. Работи со млади категории на деца. Започна со мал број на членови, но со тек на тренинзите, упорноста на тренерите и децата, бројот на членови постојано се зголемува. Моментално во него членуваат околу 350 членови и се вработени 12 тренери, 1 медицинско лице и 2 технички лица.

ТЕЛЕФОН: 078 220 964

EMAIL: info@fccool.mk

FACEBOOK: @Fudbalska Skola COOL

-

Офицер за заштита на лични податоци

Рацо Цветановски

Телефон: 078 220 964

Email: fudbalskaskolacool@gmail.com

ЗАЧЛЕНИ СЕ!!!