ЗА НАС

Фудбалскиот клуб Кул постои 17 години, основан е на 28 Септември 2007 година. Работи со млади категории на деца. Започна со мал број на членови, но со тек на тренинзите, упорноста на тренерите и децата, бројот на членови постојано се зголемува. Моментално во него членуваат околу 650 членови и се вработени 12 тренери, 5 медицински лица и 3 технички лица.

ЗАЧЛЕНИ СЕ!!!